ОЗЛАЧА̀ВАМ СЕ, ‑àø ñå, íåñâ.; îç­ëà­÷а̀ ñå, ‑ѝø ñå, ìèí. ñâ. ‑ѝõ ñå, ñâ., íå­ï­ðåõ. Дè­àë. Яì çà ïðúâ ïúò ïðåç ïðî­ëåò­òà íå­ùî ïðÿ­ñ­íî çå­ëå­íî (çëàê).

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.