ОЗЛИНЯ̀ВАМ, ‑àø, íåñâ.; îç­ëè­íя̀, ‑ѝø, ìèí. ñâ. ‑ѝõ, ñâ., ïðåõ. Оñ­òàð. Кíèæ. 1. Пðà­âÿ íÿ­êî­ìó çëè­íà; íà­ïà­êîñ­òÿ­âàì.

2. Оç­ëî­áÿ­âàì íÿ­êî­ãî. îç­ëè­íÿ­âàì ñå, îç­ëè­íÿ ñå ñòðàä. è âúçâð.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.