О̀КВАМ, ‑àø, íåñâ.; о̀ê­íà, ‑åø, ìèí. ñâ. о̀ê­íàõ, ïðè÷. ìèí. ñòðàä. о̀ê­íàò, ñâ., íå­ï­ðåõ. è ïðåõ. Дè­àë. Вè­êàì (îêàì) åä­íî­ê­ðà­ò­íî, âå­ä­íúæ èëè íÿ­êîë­êî ïú­òè; âèê­âàì.