ОКИСЀЛВАМ, ‑àø, íåñâ.; îêè­ñѐ­ëÿ, ‑èø, ìèí. ñâ. ‑èõ, ñâ., ïðåõ. Дè­àë. Пðà­âÿ íå­ùî äà ñòà­íå êè­ñå­ëî; âêèñåëÿâàì1. îêè­ñåë­âàì ñå, îêè­ñå­ëÿ ñå ñòðàä.

ОКИСЀЛВАМ СЕ íåñâ.; îêè­ñѐ­ëÿ ñå ñâ., íåï­ðåõ. Дè­àë. Сòà­âàì êè­ñåë; âêè­ñå­ëÿ­âàì ñå.