ОКЍЦА æ. Уìàë. îò îêà; îêè÷­êà. — Сëî­æè ïà­ðà­ëè­ÿ­òà, äàé êàê­âî­òî å äàë ãîñ­ïîä è íà­ïúë­íè îêè­öà­òà. П. Р. Сëà­âå­é­êîâ, Иçáð. ïð. II, 32. — Мíî­ãî ïèõ. — Аìè, ìíî­ãî: — ïî îêè­öà íà ãëà­âè­öà. Сò. Чè­ëèí­ãè­ðîâ, ХНН, 234. Шà­ðà­íå èìà­øå, íú.. òîé ñå çà­äî­âî­ëè è ñ ïîë­âè­íà îêè­öà äðå­á­íè ìðÿí­êè. Кèò­êà 3-4, 5. Кà­òî ëå­êà ïå­ðó­øè­íà, / øåñò îêè­öè ïðå­á­ðî­å­íè — / ÷óê èç­âè­âà þíà­÷è­íà. П. К. Яâî­ðîâ, Мèñ, 1900, êí. 1, 3.