ОКСИЖЕНЍРАМ, ‑àø, íåñâ. è ñâ., ïðåõ. 1. Тåõí. Сïî­ÿ­âàì ìå­òàë­íè ÷àñ­òè ÷ðåç îê­ñè­æåí (âúâ 2 çíà÷.).

2. Рàçã. Иç­ðó­ñÿ­âàì êî­ñà ñ êè­ñ­ëî­ðî­ä­íà âî­äà, îê­ñè­æåí (â 3 çíà÷.). îê­ñè­æå­íè­ðàì ñå ñòðàä.

ОКСИЖЕНЍРАМ СЕ íåñâ. è ñâ., íå­ï­ðåõ. Рàçã. Иç­ðó­ñÿ­âàì ñè êî­ñà­òà, ïîä­äúð­æàì ðóñ öâÿò íà êî­ñà­òà ñè. Оò äå­ñåò ãî­äè­íè íà­ñàì ñå îê­ñè­æå­íè­ðà è èç­ã­ëåæ­äà ïî-ìëà­äà ñ òà­çè ðó­ñà êî­ñà.

— Оò ôð. oxygéner.