ОКУ̀ТРЯМ, ‑ÿø, íåñâ.; îêу̀­ò­ðÿ, ‑èø, ìèí. ñâ. ‑èõ, ñâ., ïðåõ. Дè­àë. Зà êó÷­êà, âúë­÷è­öà è ïîä. — ðàæ­äàì (ìàë­êè, êó­ò­ðå­òà); îêó÷­âàì.

ОКУ̀ТРЯМ СЕ íåñâ.; îêу̀­ò­ðÿ ñå ñâ., íå­ï­ðåõ. Дè­àë. 1. Зà êó÷­êà, âúë­÷è­öà è ïîä. — ðàæ­äàì; îêó÷­âàì ñå.

2. Зà ìàë­êè êó­ò­ðå­òà — ðàæ­äàì ñå.

Аé äà ñå îêó­ò­ðè. Дè­àë. Зà èç­ðàç íà ÿä, íå­äî­âîë­ñ­ò­âî, âú­ç­ìó­ùå­íèå îò íÿ­êî­ãî, íå­ùî (Н. Гå­ðîâ, РБЯ). Оêó­ò­ðÿ òè. Дè­àë. Вúç­ê­ëè­öà­íèå — ïî äÿ­âî­ëè­òå, îñ­òà­âè, ìà­õ­íè. "Иâà­íî, âè­íî öúð­âå­íî! / Зàñ­ïà­ëî òè éå ìîì­÷å­òî / íà Кà­ðà­êà­ìåí ïëà­íè­íà. / Оê­ðà­ëå ìó ãî ôåô­÷å­òî [ôåñ­÷å­òî], / .. / "Оêó­ò­ðà ìó ãî ôåô­÷å­òî, / .. / íå­êà éå æè­âî ìîì­÷å­òî!" Нàð. ïåñ., СáБðМ, 433.