ОЛИГОФРЀН ì. 1. Мåä. Чî­âåê, êî­é­òî ñò­ðà­äà îò îëè­ãî­ô­ðå­íèÿ; ìà­ëî­ó­ìåí, ñëà­áî­óìåí.

2. Пðåí. Пðå­íåáð. Гëó­ïàâ ÷î­âåê; ãëó­ïàê. Тå­çè òå­ëå­ôîí­íè îáàæ­äà­íèÿ ìó áÿ­õà äî­ø­ëè äî ãó­øà è ñå­ãà öÿ­ëà­òà íà­ñú­á­ðà­ëà ñå ãîð­÷èë­êà ñå èç­ëÿ â åäèí ïî­òîê îò îáè­ä­íè åïè­òå­òè è ïðîç­âè­ùà.. — Кîé ÿ òúð­ñè? — ïî­ïè­òà Бëà­ãîé,.. — Сòå­ôàí — ïðè­ç­íà ñè îíÿ. — Сú­ùè­ÿò, êî­é­òî ñå îáàæ­äà â÷å­ðà,.. — Сú­ùè­ÿò — îò­âúð­íà Сòå­ôàí. — Оëè­ãî­ô­ðå­íúò. Й. Пî­ïîâ, СЛ, 13-15.