ОЛИГОЦЀНСКИ, ‑à, ‑î, ìí. ‑è, ïðèë. Гå­îë. Кî­é­òî ñå îò­íà­ñÿ äî îëè­ãî­öåí. Оëè­ãî­öåí­ñ­êè îò­ëî­æå­íèÿ ó íàñ èìà â Рî­äî­ïè­òå, Иç­òî­÷­íà Сòà­ðà ïëà­íè­íà, Вàð­íåí­ñ­êî.