ОЛИСЯ̀ВАМ, ‑àø, íåñâ.; îëè­ñѐÿ, ‑ѐåø, ìèí. ñâ. îëè­ñя̀õ, ïðè÷. ìèí. ñâ. äå­ÿò. îëè­ñя̀ë, ‑à, ‑î, ìí. îëè­ñѐ­ëè, ñâ., íå­ï­ðåõ. 1. Оáèêí. çà ìúæ — îêàï­âà ìè, îïàä­âà ìè êî­ñà­òà, ñòàâàì ëèñ; îï­ëåøè­âÿ­âàì. Кî­ñà­òà ìó êà­ïå­øå è òîé îëè­ñÿ ñúâ­ñåì. Д. Яíà­êè­åâ, Х, 41.

2. Пðåí. Оáèêí. çà çåì­íà ïî­âúð­õ­íîñò — îñ­òà­âàì áåç ðàñ­òè­òåë­íîñò; îãîë­âàì ñå. Дåí ïî­äèð äåí ñâ­ëè­÷à­ëè òðó­ïè êúì ïå­ùè­òå çà êàò­ðàí è äúð­âå­íè âú­ã­ëè­ùà.. è âñå ïî­âå­÷å îëè­ñÿ­âà­ëè ñêà­òî­âå­òå íà ïëà­íè­íà­òà, âñå ïî-ñòðú­â­íî ñå­êà­÷è­òå ëà­çå­ëè íà­ãî­ðå. Сò. Сòàí­÷åâ, ПЯС, 108. Тàì, êú­äå­òî áå­øå õðÿñ­êà­ëà áðàä­âà­òà íà Мå­õ­ìåä, ñòúð­÷à­õà ïî­òúì­íå­ëè íèñ­êè äú­íå­ðè. Кà­ëå­òî áå­øå äîñ­òà îëè­ñÿ­ëî. Сò. Сòàí­÷åâ, НР, 98.