ПА̀СО ñð. Рÿä­êî. Пàñ1. — Пà­ñî — îáà­äè ñå Дà­ðèí­êà. — Тðè âà­ëå­òà — êà­çà Нè­êî­ëà è ñå ïðî­çÿ. — Фóë — Хðèñ­òà­êè­åâ ïàê ñïå­÷å­ëè. Еì. Сòà­íåâ, ИК I è II, 18.

      ПА̀СО ДО̀БЛЕ ñð. Хî­ðå­î­ã­ðàô. 1. Сú­â­ðå­ìå­íåí òàíö îò èñ­ïàí­ñ­êî-àìå­ðè­êàí­ñ­êè ïðî­è­ç­õîä â 3/4 òàêò (ðÿä­êî 2/4) â áúð­çî òåì­ïî.

2. Мóç. Мó­çè­êà çà òî­çè òàíö.

— Иñï. passo-doble.