ПАТЀНТОВ, ‑à, ‑î, ìí. ‑è, ïðèë. Рÿä­êî. Пà­òåí­òåí. Чóæ­äåí­öè­òå, íå­çà­èí­òå­ðå­ñó­âà­íè îò íè­êàê­âî ïà­òåí­òî­âî ïðà­âî, äà­âàò ñâî­è­òå ïðåä­ïî­÷è­òà­íèÿ íà êî­ãî­òî èì å âî­ëÿ. П. П. Сëà­âåé­êîâ, Сúáð. ñú÷. VI (2), 197.