ПА̀ТОМА æ. Дè­àë. 1. Гëè­íåí, ïðúñ­òåí ïîä íà ñòàÿ, êú­ùà. Жå­íè­òå ñòú­ê­íà­õà îãú­íÿ, ïî­õà­ï­íà­õ­ìå è íà­ëÿ­ãà­õ­ìå äà ñïèì — ïî­êî­é­íè­êúò íà îäú­ðà, íèå, æè­âè­òå íà ïà­òî­ìà. Еì. Сòà­íåâ, А, 194. Пî­äúò èëè ïà­òî­ìà­òà íà êú­ùà­òà å ïëî­ñúê è ðà­âåí. П. Р. Сëà­âåé­êîâ, ПЧ, 43.

2. Зà­ìàç­êà íà ãëè­íåí, ïðúñ­òåí ïîä. Сòà­è­÷­êà­òà áå­øå íèñ­êà, èç­ìà­çà­íà ñ ïà­òî­ìà. Еì. Сòà­íåâ, ИК III, 254.

— Гð. ðάèïìá.