ПАТОНО̀Г, ‑à, ‑î, ìí. ‑è, ïðèë. Дè­àë. Пà­òà­íîã. — Еëà, áà­áî Гå­íî, — ñïðÿ ïà­òî­íî­ãî­òî ñè êîí­÷å Мàð­êî Мà­ñ­ëèí­êà­òà, òî­÷­íî ïðåä áà­áè­íà­òà Гå­íè­íà òî­ïî­ëà. А. Кà­ðà­ëèé­÷åâ, НЗ, 73. Иç îç­ãî­ðå ïðåç Мî­ðà­âà / êî­áèë­êè ñå èç­æ­ä­ðå­áè­ëè, / ñå êî­áèë­êè ëå­âî­ã­ðèâ­êè, / ÿ êîí­üîâ­öè ïà­òî­íî­ãè. Нàð. ïåñ., СáНУ ХLIII, 482.