ПАХА̀РКА æ. Дè­àë. Пà­õàð; ïà­õà­ðè­öà. — Сòî­å­íå, ÷à­êàé! .. êà­æè òàì íà Дî­ñÿ äà íà­ëåå åä­íà ïà­õàð­êà îò ÷åð­âå­íî­òî... Тîé çíàå îò êîå. П. Нå­ç­íà­êî­ìîâ, ЖВ, 23.