ПЕЛЀНЧЀ, ìí. ‑òà, ñð. Дè­àë. Пå­ëå­íà­÷å; ïå­ëå­íàê. Зà­ã­ðà­äè­ëà ñà­ìî­âè­ëà, / çà­ã­ðà­äè­ëà âè­òî êà­ëå / íè íà íå­áå, íè íà çå­ìÿ, / .. / ùî áå ïî­ê­ðèâ ïî­ê­ðè­âà­ëà / ñå äå­÷è­öà ïå­ëåí­÷å­òà. Нàð. ïåñ., СáБðМ, 9. Иã­ðàé, Яíî, äà èã­ðà­ìî, / äîð ñìî ìëà­äå è çå­ëå­íå. / Дîé ÷å èæà, äîé ÷å ãðè­æà. / Дîé ÷å äå­öà ïå­ëåí­÷å­òà. Нàð. ïåñ., СáВСòТ, 142.