ПЀНДИК1 ì. Оñ­òàð. è äè­àë. Нà­âèê, îáè­÷àé. Мíî­çè­íà .. íè­êî­ãà íå ñâ­ðú­øàò äíåñ òî­âà, ÷òî­òî íå áè­âà äà ñÿ îñ­òà­âè çà óò­ðå. Тî å ïåí­äèê íà íå­õàé­íè­öè è ãî­òî­âà­íîâ­öè. Й. Гðó­åâ, СП (ïðå­âîä), 196. По̀-íà­ï­ðåæ ïåí­äèê ìè áÿ­øå äà ñÿ îá­âåð­âàì íà ñëó­ãà­òà ñè è íå­ìó äà äà­âàì äà ðàç­ï­ëà­ùà. Й. Гðó­åâ, СП (ïðå­âîä), 217.

      ПЀНДИК2 ì. Дè­àë. Нà­÷èí, ñðåä­ñ­ò­âî, äà ñòà­íå, äà ñå èç­âúð­øè, ñâúð­øè íå­ùî. Тî­âà ìó å ïåí­äè­êúò. Н. Гå­ðîâ, РБЯ IV, 22.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçûê, 1901. — Дðó­ãà ôîð­ìà:  ï ѐ í ä å ê.