ПЕНСИО̀НЕН, ‑ííà, ‑ííî, ìí. ‑ííè, ïðèë. Кîé­òî ñå îò­íà­ñÿ äî ïåí­ñèÿ. Пåí­ñè­î­í­íà êíèæ­êà. Пåí­ñè­î­íåí ôîíä. Пåí­ñè­î­í­íà âú­ç­ðàñò.

— Дðó­ãà (ïðîñ­òî­íàð.) ôîð­ìà:  ï å í ö è о̀ í å í.