ПЕНТА̀РХ, ìí. ‑ðñè, ì. Кíèæ. Вñå­êè îò ïå­òè­ìà­òà âî­äà­÷è, âîæ­äî­âå, îò ïå­òè­ìà­òà ÷ëå­íî­âå íà ïåí­òàð­õèÿ (â 1 çíà÷.).

— Оò М. Фè­ëè­ïî­âà-Бà­é­ðî­âà è äð., Рå­÷­íèê íà ÷óæ­äè­òå äó­ìè..., 1982.