ПЕРГАМЍН, ìí. (ðÿä­êî) -è, ì. 1. Тúí­êà ïî­ëó­ï­ðî­ç­ðà­÷­íà õàð­òèÿ, ïî­äî­á­íà íà ïåð­ãà­ìåíò, íî ïî-ìàë­êî óñ­òîé­÷è­âà íà âî­äà, óïî­ò­ðå­áÿ­âà­íà çà îïà­êîâ­êà. Оò òà­êà ñì­ëÿ­íà­òà ìà­ñà ñå ïðè­ãîò­âÿ õàð­òèÿ çà ïè­ñà­íå è îñî­áå­íî áàí­ê­íî­ò­íà õàð­òèÿ, öè­ãà­ðå­íà õàð­òèÿ, ïåð­ãà­ìèí. Д. Дè­ìè­ò­ðîâ, ОХТ ÷. 2, 346. Пå­÷à­òà­íå­òî âúð­õó ñïå­öè­à­ë­íè ëèñ­òà êà­òî öå­ëî­ôàí, ïåð­ãà­ìåíò, ïåð­ãà­ìèí, öå­ëó­ëî­èä, öå­ëîí, âî­ñú­÷­íè õàð­òèè è ìå­òàë­íè ëèñ­òà èçèñ­ê­âà ìíî­ãî ãðè­æ­ëè­âî ïî­ä­ëà­ãà­íå, ñïå­öè­à­ë­íî ìàñ­òè­ëî è äî­á­ðå çà­ïà­çå­íè ôîð­ìè. Иë. Рàø­êîâ, ПТ, 176. Мàñ­òè­ëî çà ïåð­ãà­ìèí.

2. Оñ­òàð. Пåð­ãà­ìåíò (â 1 çíà÷.). Нà ðú­êà ìè ñå íà­ìè­ðàò äâà-òðè ñòà­ðè ðú­êî­ïè­ñè, ïè­ñà­íè íà ïåð­ãà­ìèí. В. Пî­ïî­âè÷, ПСï, 1873, êí. 7-8, 42.

— Нåì. Pergamin.