ПЕСТЍЛИЩЕ, ìí. ‑à, ñð. Оñ­òàð. Кíèæ. Сïåñ­òî­â­íà áàí­êà, êà­ñà. Зà òî­âà ïî íÿ­êîè ìåñ­òà èìà íà­ðÿ­äå­íè ïåñ­òè­ëè­ùà èëè ïåñ­òîâ­íè êú­ùè, äå­òî âñÿ­êîé, ÷òî ñïåñ­òè, âëà­ãà ñè ãî, çà äà ìó ðàñ­òå. Лåò., 1873, 219. Бàí­êè­òå çà íà­ðî­äà ñà îáè­ê­íî­âå­íî è ïåñ­òè­ëè­ùà. Лåò., 1874, 220.