ПЕТЀЛСКИ, ‑à, ‑î, ìí. ‑è, ïðèë. Рÿä­êî. Кîé­òî å íà èëè îò ïå­òåë; ïåò­ë­üîâ. Лå­æàò íàé-îò­ãî­ðå, çíà­÷è, íà áî­ê­ëó­êà äâå äúë­ãè ïå­òåë­ñ­êè êðà­êà. П. Нå­ç­íà­êî­ìîâ, БЧ, 26. Пå­òåë­ñ­êè ãðå­áåí.