ПЕЩНЍЧКА æ. Дè­àë. Мàë­êà ïè­òà äî­ìà­øåí õëÿá. Пîä áÿ­ëà ÷å­ø­ìà ñå­äÿ­øå, / ïå­ù­íè÷­êà õëå­áåö ÿäÿ­øå, / êèò­êà ìè öâåò­üå êè­òÿ­øå. Нàð. ïåñ., Н. Гå­ðîâ, РБЯ IV, 29.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1901.