ПИЕТА̀, ìí. íÿ­ìà, æ. Кíèæ. 1. Хó­äî­æåñ­ò­âå­íî èçî­á­ðà­æå­íèå — êàð­òè­íà èëè ñòà­òóÿ, êî­ÿ­òî ïðåä­ñ­òà­âÿ îï­ëàê­âà­íå­òî íà Иñóñ Хðèñ­òîñ îò ìàé­êà ìó Сâå­òà Дå­âà Мà­ðèÿ.

2. Пðåí. Мè­ëî­ñúð­äèå.

— Оò ëàò. pietas ïðåç èò. pietà.