ПИКА̀ЕНЕ, ìí. ‑òà, ñð. Оòãë. ñúù. îò ïè­êàÿ; ïè­êà­íå, óðè­íè­ðà­íå. В çàò­âî­ðà ñå ïè­êà­ÿ­ëî â òå­íå­êå, êî­å­òî îò ïè­êà­å­íå­òî äðúí­êà êà­òî òðàì­ïå. СáНУ ХХV, 16.