ПЍНВАМ, ‑àø, íåñâ.; ïѝ­íà, ‑åø, ìèí. ñâ. ‑àõ, ñâ., ïðåõ. Дè­àë. Пè­é­âàì. В íå­äå­ëÿ îòè­âà ó íÿ­êî­ãî íà ãîñ­òè, çà äà ïî­î­ïè­òà

ãðå­ÿ­íà­òà è äà ïè­íå êà­âåí­öå. Л. Кà­ðà­âå­ëîâ, Сú÷. II, 4. Пàí­÷î ñòà­íà, èç­ëå­çå äî âúí­êà, ïè­íà ìàë­êî âî­äè­öà ïà ïàê èç­ëå­çå. Т. Вëàé­êîâ, Сú÷. II, 135. Тà ñè ïó­ùè [Мàð­êî] òðè ñèí­äæè­ðå ðî­áå / è ñå­êî­ìó ïî æëú­òè­öà äà­äå — / êîé å ãëà­äåí, ëå­áåö äà ñè êó­ïè, / êîé å æà­äåí, âè­íî äà ñè ïè­íå, / òà ïà ñå­êè äî­ìà äà ñè èäå. Нàð. ïåñ. СáНУ LХIV, 32. Кîé êà ìè­íå ïî äðó­ìî­âå, / êîé êà ìè­íå, äà íà­ìè­íå, / äà ñè ñåä­íå íà ñåí­÷è­öà / è äà ïè­íå ñòó­ä­íà âî­äà. Нàð. ïåñ. СáНУ LХIII, 492.