ПИРОМЕТАЛУРГЍЧЕСКИ, ‑à, ‑î, ìí. ‑è, ïðèë. Хèì. Пè­ðî­ìå­òà­ëóð­ãè­÷åí. Сú­ùåñ­ò­âó­âàò òðè ïè­ðî­ìå­òà­ëóð­ãè­÷åñ­êè ìå­òî­äà çà ïî­ëó­÷à­âà­íå íà îëî­âî îò ðó­äè. Д. Дè­ìè­ò­ðîâ, ОХТ ÷. 2, 119. Тå­õ­íî­ëî­ãè­÷åñ­êè­òå ïðî­öå­ñè, êî­è­òî ñå îñ­íî­âà­âàò íà òåð­ìè­÷­íè îïå­ðà­öèè, îñú­ùåñ­ò­âÿ­âà­íè â ïå­ùè è êî­è­òî ñå íà­ðè­÷àò ïè­ðî­ìå­òà­ëóð­ãè­÷åñ­êè ïðî­öå­ñè, èìàò ïðå­î­á­ëà­äà­âà­ùî çíà­÷å­íèå. К. Дîé­÷åâ, МП (ïðå­âîä), 937.

      ПИРОМЕТАЛУРГЍЧЕСКИ. Хèì. Нà­ðå÷. îò ïðèë. ïè­ðî­ìå­òà­ëóð­ãè­÷åñ­êè; ïî ïè­ðî­ìå­òà­ëóð­ãè­÷åñ­êè íà­÷èí. Рà­ôè­íè­ðà­íå­òî íà ñó­ðî­âî­òî îëî­âî ñòà­âà ãëà­â­íî ïè­ðî­ìå­òà­ëóð­ãè­÷åñ­êè. Д. Дè­ìè­ò­ðîâ, ОХТ ÷. 2, 118-119.