ПЛА̀СТЕЦ, ìí. ‑îâ­öå, ì. Рàçã. Уìàë. îò ïëàñò. Тú­íúê ïëàñ­òåö ëåä ïî­ê­ðè­âà­øå âî­äà­òà â êî­ëî­âî­çè­òå.

      ПЛАСТЀЦ, ìí. ‑ñòöè, ì. Дè­àë. Пëàñ­òà÷.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.