ПЛАСТЪ̀К, ìí. ‑öè, ñëåä. ÷èñë. ‑êà, ì. Дè­àë. Тðè-÷å­òè­ðè âè­ëè ñå­íî, ñòðó­ïà­íè åä­íà âúð­õó äðó­ãà íà êóï.

— Оò Т. Пàí­÷åâ, Дî­ïúë­íå­íèå íà áúë­ãàð­ñ­êèÿ ðå­÷­íèê îò Н. Гå­ðîâ, 1908.