ПЛАЧЕШКО̀М. Нà­ðå÷. С ïëà÷, êà­òî ïëà­÷à (â 1 çíà÷.); ïëà­÷åø­êà­òà. И òèå õî­ðè­öà ñè îòè­âàò ïëà­÷åø­êîì ó äî­ìà ñè, äà îï­ëàê­âàò ñâî­è­òå ÷åð­íè äíè! Хð. Бî­òåâ, Сú÷. 1919, 236.