ПЛАШЛЍВ, ‑à, ‑î, ìí. ‑è, ïðèë. Рàçã. Кî­é­òî ëå­ñ­íî ñå ïëà­øè; áî­ÿ­ç­ëèâ, ñòðà­õ­ëèâ. Пðî­äàí áå­øå äî­á­ðî ìîì­÷å, íî ïëà­ø­ëèâ, êà­òî áà­áè÷­êà. Л. Кà­ðà­âå­ëîâ, Сú÷. II, 144. — Зëàò­êî... Бî­æè÷­êî, êàê­âà ïëà­ø­ëè­âà ñúì ñòà­íà­ëà! — ìúë­âå­øå òÿ, çà­ñ­ðà­ìå­íà îò ñòðà­õà ñè äà íà­ï­ðà­âè êðà÷­êà íà­ï­ðåä. Ц. Цåð­êîâ­ñ­êè, Сú÷. III, 33. — Нà­ãî­âî­ðè­õà ñå äà âè ïðî­áó­òàò ïëà­ø­ëèâ êîí, òà ïî­ñ­ëå äà ñè

ïðà­âÿò øå­ãè èç ãàð­íè­çî­íà. П. Вå­æè­íîâ, ВР, 229.