ПЛЀВНЕНКА æ. Дè­àë. Пëå­âåí­÷àí­êà; ïëå­âåí­êà, ïëå­âåí­ëèé­êà, ïëå­â­íà­ëèé­êà. Дî­íå, äîë­íåí­êî, / Дî­íå, ïëå­â­íåí­êî, / ìàé­êà òè, Дî­íå, / ëå­æè, óìè­ðà. Нàð. ïåñ., СáВСòТ, 288.