ПЛЀЗЯ, ‑èø, ìèí. ñâ. ‑èõ, íåñâ., ïðåõ. Сà­ìî â ñú­÷åò. ñ  å ç è ê. Иç­âàæ­äàì íà­âúí îò óñ­òà­òà ñè åçè­êà, îáèêí. â èç­ðàç íà ïðå­íå­á­ðå­æå­íèå, íà­ñ­ìåø­êà èëè çà­êà÷­êà.

ПЛЀЗЯ СЕ, ‑èø ñå, ìèí. ñâ. ‑èõ ñå, íåñâ., íåï­ðåõ. 1. Вà­äÿ åçè­êà ñè, îáèêí. çà äà èç­ðà­çÿ ïðå­íå­á­ðå­æå­íèå, ïðå­ç­ðå­íèå, íå­çà­÷è­òà­íå êúì íÿ­êî­ãî èëè íå­ùî.

2. Дè­àë. Лè­ãà­âÿ ñå (Н. Гå­ðîâ, РБЯ IV).