ПЛЀСВАНЕ1 ñð. Оòãë. ñúù. îò ïëåñ­âàì1 è îò ïëåñ­âàì ñå; ïëÿñâàíå1.

      ПЛЀСВАНЕ2 ñð. Рàçã. Пðå­íåáð. Оòãë. ñúù. îò ïëåñâàì2; ïëÿñâàíå2, ïëå­ùå­íå, äðúí­êà­íå.