ПЛЕШИВЀЯ, ‑ѐåø, ìèí. ñâ. ïëå­øèâя̀õ, ïðè÷. ìèí. ñâ. äå­ÿò. ïëå­øèâя̀ë, ‑à, ‑î, ìí. ïëå­øèâѐ­ëè, íåñâ., íå­ï­ðåõ. Сòà­âàì ïëå­øèâ èëè âñå ïî-ïëå­øèâ. Дâà­ìà­òà áÿ­õà íèñ­êè, ñ ðåä­êè êî­ñè, òå­ìå­òà­òà èì ïëå­øè­âå­å­õà, ìà­êàð äà íÿ­ìà­õà ïî­âå­÷å îò äâà­äå­ñåò è ïåò ãî­äè­íè. Й. Гå­øåâ, ВТ, 10.