ЛА̀ГЕР1 м. 1. Място извън селище с леки постройки, палатки, землянки и др. за временно пребиваване обикн. на военни части и пр.; бивак, стан. При Седемте кладенци е лагерът на Индже .. Млади момци ходят по поляните, мятат камък, за да опитат силите си, или стоят пред чадърите си и чистят дълги бойлии пушки. Й. Йовков, СЛ, 145. През една облачна нощ българите слязоха от планината в Тракия и връхлетяха, по-бързи от птици, върху ромейския лагер. Ромеите спяха дълбоко. А. Каралийчев, ПГ, 102. Според условията на капитулацията, Чоки оставяше извън града голяма част от войската си, на лагер. Ив. Вазов, Съч. XIV, 139. — Аз съм чувал, че партизаните постоянно местят лагера си продума Агапи. Местят, но след всяка акция. Когато нямат акция, значи остават повечко на едно място. Ив. Хаджимарчев, ОК, 48.

2. Място за летуване на палатки или в леки постройки за деца или младежи. Косьо се пробуди в палатката, разтърка учудени очи и чак тогава разбра, че не е в къщи, а в пионерски лагер. Л. Галина, Л, 127. — Слушай! каза ми моят съпруг. Това лято ще изпратим децата на лагер. Н. Каралисва, Н, 33. След половин час изсвири тръба, пионерите се строиха в прашния двор и пред тях застана, заобиколена от своите първи помощници началничката на лагера. П. Незнакомов, СНП, 99. С Елин Пелин ние често пътувахме. Ходехме по селата, по читалищните салони, по летовищата и пионерските лагери. А. Каралийчев, С, 214. // Място, в което временно пребивават и се възстановяват или тренират определен спорт спортисти или спортуващи. И наистина, щом стъпи на крака, бай Михал започна да се готви за новата среща с Черната акула. Извикаха го на тренировка в един спортен лагер на север. Ал. Бабек, МЕ, 269. Спортният лагер е едно от малкото места в нашия град, където хората могат да останат сами. П. Вежинов, СП, 150.

3. Прен. Хората, които са отседнали, пребивават на това място. — Хей! Много здраве! Много здравеее!... Тоя вик се подзема от целия почти лагер. Й. Йовков, Разк. I, 37. Притихна лагерът. В. Андреев, ПП, 71.

4. Място, в което се изолират затворници, пленници и др., подложени на изтощителен труд и изтребление. Бях готов да се промъкна отново в лагера на заточениците, въпреки разгорените огньове. Ст. Дичев, Р, 34. Още в първите дни той реши да избяга .., може би бе почти сигурно, че ще го убият, но той предпочиташе това пред жалкия живот в пленническите лагери. Ж. Колев и др., ЧБП, 62. — Защо например не я пратиха в затвора, на лагер или не я разстреляха? В. Нешков, Н, 9.

5. Място извън селище, в което временно пребивава на паша добитък. Зоб им [на кравите] слага, сено им дава, на лагер ги вдига още щом избуя звезделът. Н. Нинов, ЕШО, 8. Трябвало да се побърза с направата на лек навес .., за да се изкарат телетата на лагер. Б. Обретенов, С, 168. През цялата зима 9 стада .. овце прекараха на балкана по долината на река Елешница. Сега .. вече са изкарани на лагер. ВН, 1959, бр. 2399, 2.

6. Прен. Групировка на хора, институции, държави и др. с еднакви обществено-политически възгледи, интереси, цели, идеи и др. Страшимиров учителствува в едно бурно време, .. В онова време са се очертавали два противоположни лагера: от една страна, будната интелигенция начело с учителството, .., в другия лагер са кръчмарите, лихварите и забравилите се партизани. СбАСЕП, 8. Забравил съм кой и защо поде този спор, но, разбира се, бяхме се разделили на два противни лагера: едни бяха за туризма, други против. П. Велков, СДН, 57. Всяка война започва много време преди за загърмят оръдията. Тя се води между пропагандния апарат на двата враждуващи лагера за спечелване па общественото мнение. М. Марчевски, ОТ, 418. Само различните интереси пораждат и групиранията в повече или по-малко враждебни лагери. Г. Георгиев, Избр. пр, 477. Сам той нямал никаква вина, все още гледали на него като на човек от другия лагер, човек без доверие. Ст. Даскалов, ЕС, 129.

Концентрационен лагер. Място за принудително местожителство на военнопленници или на политически неудобни за властта лица, където са подложени на изтощителен труд или изтребление; концлагер. В концентрационния лагер, заедно с другарите си, той живя тежък и непоносим живот на полугладно съществувание. Ив. Мартинов, ДТ, 51. Лагер на смъртта. Книж. Концентрационен лагер. Упорито се носят слухове за някакви лагери на смъртта, където в специални пещи и крематориуми хиляди евреи, млади и стари, .. се превръщат бързо в пепел и сапун... С. Таджер, ПМ, 186. Лагер-школа. Школа за усилено трениране на спортисти или за друг вид обучение, която обикновено се провежда при по-специална климатична или природна среда. Те [футболистите] прекараха 15-дневна лагер-школа в Боровец, след което продължиха тренировките си. ВН, 1952, бр. 2398, 2.

— От нем. Lager. — Ив. Богоров. Всеобща география за децата, 1843.

ЛА̀ГЕР2 м. Техн. Машинна част, която поддържа геометричната ос на въртящи се тела (оси, валове) в определено положение и позволява движението им да се извършва при най-малко съпротивление или триене. Анто опипа металните страни на крана, наведе се да види как са монтирани лагерите. Д. Кисьов, Щ, 369. — Помпата не може да стане! отсича авторитетно бригадирът. Едната страна на оста е по-дебела и има друг номер па лагера, какъвто нямаме на обекта. ЛФ, 1958, бр. 18, 1. Необяснимо за влаковата охрана, локомотивът почти в района на гарата стопи лагери и едва можа да се дотътри до една странична линия. X. Русев, ПС, 254. Ролкови лагери.

— От нем. Lager.