РАВНИНА̀ ж. 1. Обширна земна повърхност без планини, възвишения или вдлъбнатини, без значителна разлика във височината на отделните ѝ части. Корабът се движеше бавно .. погледът му [на Ицо] се рееше .. по необятните равнини от двете страни на реката. Д. Талев, ПК, 36. Потеглих .. по тясната коларска пътека, извиваща из ниви и ливади в равнината, към отсрещното село. Н. Филипов, РЛ, 3. Зимният пейзаж и тук [на румънска земя] е такъв, какъвто е в нашата Дунавска равнина. Н. Фурнаджиев, МП, 6. Мили ми са планините / и на север, и на юг; / драги ми са равнините, / набраздени с наший плуг. П. Р. Славейков, Избр. пр I, 45. ● Нар.-поет. Р а в н а  р а в н и н а. Самата махала беше разположена на добро място. Равна равнина, около която се извиваше реката Дунав. Ил. Блъсков, ДБ, 17.

2. Геом. Повърхнина с две измерения, която се характеризира с това, че всяка права, която минава през кои да са две нейни точки, лежи изцяло в нея. Представа за равнина ни дава гладката повърхност на едно плоско огледало, спокойната повърхност на течност в един съд и др. Стереом. Х кл, 5. През права и точка вън от нея може да се прекара само една равнина. Стереом. VI кл, 6. Правоъгълната проекция се получава, като през всички точки на очертанието на едно тяло мислено се прокарат лъчи към една равнина, наречена проекционна равнина. В. Брънеков и др., СД, 259. Ако две различни прави в равнината са поотделно перпендикулярни на трета, то те са успоредни помежду си. Матем., 1967, кн. 2, 12.

3. Диал. Равно място, равна земна повърхност; равнине, равнище, равнило, равница1. Зелената равнина на ливадите беше изпъстрена с хиляди цветя. Й. Йовков, Разк. I, 46. Колата улови наляво, мина по зелената равнина и се напъти към източна посока. Ив. Вазов, Съч. Х, 51. Пред нас далеко долу се разстилаше зелената равнина на полето. Елин Пелин, Съч. IV, 57.

4. Остар. Повърхност. Нейните [на земята] части по равнината ѝ като са различни, имат и всякакви имена. Ив. Богоров, КГ, 1. Островите и скалите, които видим над морската равнина, са най-високи върхове от морски гори. Ч, 1872, бр. 13, 686. ● За голяма водна площ, повърхност. Тази пространна водна равнина [Тихият океан], на която повърхнината надминува пространството на всичка суша от земното кълбо, лежи между Америка, Азия и Австралия. С. Бобчев, ПОС (превод), 315. И последне ветрило изчезнало в кругозора и нищо вече не одушевлявало та безпределна равнина: видят ся едни само птици, кои ся то прикоснат съ своими крила до волни морски, то совсем изчезнат в них и изнова ся появят над море. С. Радулов, ГМП (превод), 5.

5. Остар. Равнище, ниво; равнило. За да познаем налягането от въздуха с .. барометър, трябва само да измерим добре на него равнината на живака в по-дългото коляно колко по-високо стои от равнината на живака в по-късото коляно. Н. Геров, ИФ, 138. Тия води всякога обемат ниските места и ся все на еднаква равнина. Д. Попов, СбРС (превод), 93. Той са виждаше принуден да напусне министерството на Лудовика XVI, защото искаше да издигне учрежденията на Франца до равнина на идеите си. С. Бобчев, ЖФ (превод), 119.

Взаимно перпендикулярни равнини. Геом. Две равнини, които при пресичането си образуват прав двустенен ъгъл. За две равнини казваме, че са взаимно перпендикулярни, когато при пресичането си образуват прав двустенен ъгъл. Стереом. V кл, 29. Морска равнина. Остар. Геогр. Морско равнище. Монголия, разположена .. в планинското равнище на Азия, на което височината се смята над морската равнина 8-10 хил. ноги. Ив. Богоров, КГ, 235. Пустинята на Колорадо, .. е много ниска, даже по-ниска от морската равнина. ИЗ 1874-1881, 71.