АЯТОЛА̀Х, ìí. ‑ñè, ì. Рåë. 1. Вèñ­øå äó­õî­â­íî çâà­íèå ïðè ìþ­ñþë­ìà­íè­òå øè­è­òè. Аÿ­òî­ëàõ Аëè Хà­ìå­íåè áëà­ãî­äà­ðè íà àë­ëà­õà çà òðè­óì­ôà. ДТ, 1998, áð. 166, 26.

2. Лè­öå ñ òà­êî­âà çâà­íèå.

— Оò àðàá. ïðåç ïåðñ.