БЕЗВЍЗОВ, -à, -î, ìí, -è, ïðèë. Кî­é­òî ñå èç­âúð­ø­âà áåç âè­çà, ïðè êî­é­òî íå ñå èçèñ­ê­âà âè­çà. — Нà êî­ãî òðÿá­âà äà äàì ïàñ­ïîð­òà çà âè­çà­òà? — Нà íè­êî­ãî — .. — В Бúë­ãà­ðèÿ ñå­ãà èìà áåç­âè­çîâ ðå­æèì. Б. Рà­é­íîâ, НН, 356. Бåç­âè­çî­âà çî­íà.