БЕЗСМЍСЛЕНОСТ, -òòа̀, ìí. íÿ­ìà, æ. Кíèæ. Оòâë. ñúù. îò áåç­ñ­ìè­ñ­ëåí (â 1, 3 è 4 çíà÷.); áåç­ñ­ìè­ñ­ëèå. Вñè÷­êè ÷à­êà­õà Кîñ­òà­äèí ñàì äà ðàç­áå­ðå áåç­ñ­ìè­ñ­ëå­íîñòòà íà ñâî­å­òî óâ­ëå­÷å­íèå. Еì. Сòà­íåâ, ИК I–II, 431–432. Нà íåé­íî ìÿñ­òî [óìî­ðà­òà] îñ­òà­âà­øå íå­ï­ðè­ÿ­ò­íî­òî ÷óâ­ñ­ò­âî íà ïðà­ç­íî­òà, íà áåç­ñ­ìè­ñ­ëå­íîñò è ãîð­÷è­âè­íà... В. Гå­íîâ­ñ­êà, СГ, 105. Бåç­ñ­ìè­ñ­ëå­íîñò íà èç­ðàç.