БЕЗША̀РЕН, -ðíà, -ðíî, ìí. -ðíè, ïðèë. Оñ­òàð. Бåç­ö­âå­òåí. Оò òÿõ [ñêú­ïî­öåí­íè­òå êà­ìú­íè] íàé-èç­âåñ­ò­íè ñà: ãðà­íàò, .. ; òî­ïàç, áåç­øà­ðåí ñ æúë­òà âî­äà. Д. Мó­òåâ, ЕИ, 124. Бåç­øà­ðåí ãàç.