БЕЛОРУ̀НЕСТ, -à, -î, ìí. -è, ïðèë. Пî­åò. Бå­ëî­ðó­íåí (â 1 çíà÷.). Тî­âà áå­øå ìàë­êî ñòà­äî, èìà­øå âñè÷­êî ïåò­äå­ñå­òè­íà îâ­öå, íî âñè÷­êè áÿ­õà êà­òî îò åäíà ìàé­êà ðàæ­äà­íè — åä­ðè, ìëå­÷­íè, áå­ëî­ðó­íåñ­òè. Г. Кà­ðà­ñ­ëà­âîâ, СИ, 184.