БИНТ, áѝí­òúò, áѝí­òà, ìí. áѝí­òî­âå, ñëåä ÷èñë. áѝí­òà, ì. Дúë­ãà òÿ­ñ­íà ïëà­ò­íå­íà ëåí­òà çà ïðå­â­ðúç­êà íà ðà­íè è äð. Лÿ­âà­òà ìó ðú­êà, îá­âè­òà â áèí­òî­âå, áå­øå îá­âå­ñå­íà íà ãúð­äè­òå, íî ðà­íà­òà òðÿá­âà äà áå­øå ëå­êà. Й. Йîâ­êîâ, Рàçê. II, 229. Кîí­äà­ðåâ ïî­ã­ëå­ä­íà êðà­êà ñè — áèí­òúò áå îêúð­âà­âåí. Еì. Сòà­íåâ, ИК I -II, 359.

— Оò íåì. Binde ïðåç ðóñ. áèíò.