БЛЕДОВА̀Т, -à, -î, ìí. -è, ïðèë. Рÿä­êî. Мàë­êî áëåä, áëå­äè­÷úê; âúç­á­ëåä. Сëåä íå­ãî èä­âà­øå Сòå­ôàí Сòàì­áî­ëîâ çà­å­ä­íî ñ âè­ñîê øè­ðî­êî­ï­ëå­ùåñò, íî ìàë­êî áëå­äî­âàò ìúæ. В. Гå­íîâ­ñ­êà, СГ, 243.