БЛИЗОСЀДНИК, ìí. -öè, ì. Оñ­òàð. Сú­ñåä. Пðåæ­äå äà êó­ïèø åäèí äîì, òðÿá­âà äà ãëå­äàø äà èìàø äî­áúð áëè­çî­ñå­ä­íèê. А. Гðà­íèò­ñ­êè, ПР (ïðå­âîä), 34.