БЛЯ̀КВАМ, -àø, íåñâ.; áëѐ­ê­íà, -åø, ìèí. ñâ. áëѐ­ê­íа̀õ, ñâ., íå­ï­ðåõ. Дè­àë. Зà îâ­öà — èç­âå­ä­íúæ çà­ïî÷­âàì äà áëåÿ; èç­á­ëå­é­âàì. Оâ­öå­òå ïî­äó­øè­õà êúð­ìà è áëå­ê­íà­õà. Н. Гå­ðîâ, РБЯ I, 51.