БОГАТЯ̀, -ѝø, ìèí. ñâ. -ѝõ, íåñâ., ïðåõ. Дè­àë. Пðà­âÿ íÿ­êî­ãî áî­ãàò; îáî­ãà­òÿ­âàì. áî­ãà­òÿ ñå ñòðàä.

БОГАТЯ̀ СЕ íåñâ., íå­ï­ðåõ. Дè­àë. Сòà­âàì áî­ãàò; çà­áî­ãà­òÿ­âàì, îáî­ãà­òÿ­âàì ñå, áî­ãà­òÿñ­âàì. Мà­é­êà ñå ñè­ðî­ìà­øè, äå­òå ñå áî­ãà­òè. Гà­òàí­êà (Хóð­êà è âðå­òå­íî). Сò. Мëà­äå­íîâ, БТР I, 176.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1895.