БО̀ЛЧАВ, -à, -î, ìí. -è, ïðèë. Дè­àë. Кî­é­òî èìà áîë­êè, êîé­òî å áî­ëåí. Иìà åä­íî áîë­÷à­âî äå­òå. Т. Пàí­÷åâ, РБЯä, 30.

— Оò Т. Пàí­÷åâ, Дî­ïúë­íå­íèå íà áúë­ãàð­ñ­êèÿ ðå­÷­íèê îò Н. Гå­ðîâ, 1908.