ГО̀РЕЦ, ìí. ‑ðöè, ì. Дè­àë. 1. Гëó­õàð­÷å.

2. Хìåë.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1895.

      ГО̀РЀЦ, ìí. ‑ðöè, ì. Оñ­òàð. Чî­âåê, êî­é­òî æè­âåå â ïëà­íèí­ñ­êî ñå­ëè­ùå; ãî­ðÿ­íèí. Хàä­æè Дæîí­êî ÷îð­áàä­æè îò­äà­â­íà ëå­æå­øå â ãðî­áà; ñú­ùî è ñòà­ðè­ÿò ãî­ðåö Тî­ìî Вúë­÷à­ðúò. А. Сòðà­øè­ìè­ðîâ, ЕД, 41. Кàê­òî ãîð­öè ãî­ðÿò äúð­âà è ïðà­âÿò îò òÿõ îáè­ê­íî­âå­íèÿ êþ­ìþð, íà­êà è ïðè­ðî­äà­òà,.., å ñòî­ðè­ëà è ïðè­ãîò­âè­ëà ïðîñ­ò­ðàí­íè­òå âú­ã­ëåí­íè ïëàñ­òî­âå âúâ âú­ò­ðå­ø­íîñòòà íà çå­ìÿ­òà. ИЗ 1877, 186. Дî­ðè ñÿ áè­ÿ­øå Бðåí ñúñ ñòà­ðî­ïëà­íèí­ñ­êè­òå ãîð­öè, äÿ­ñ­íî­òî êðè­ëî äîñ­òè­ã­íà áåç ìú­êà íà çà­ïà­ä­íà­òà ãðà­íè­öà Мà­êå­äî­íèÿ. Г. С. Рà­êîâ­ñ­êè, БС I, 180.