ДЕТОВОДЍТЕЛ, ‑ÿò, ‑ÿ, ìí. ‑è, ì. Оñ­òàð. Кíèæ. Дå­òî­âîä, äå­òî­âî­äåö. Еäèí äî­áúð äå­òî­âî­äè­òåë òðå­áà òàê­âè ñêëîí­íîñ­òè è íðà­âè äà èìà, êàê­âî­òî ùî å èìàë Фè­íèêñ, äå­òî­âî­äè­òåë Аõè­ëå­îâ. Й. Сòî­ÿ­íî­âè÷, ДСС (ïðå­âîä), 12.